Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Groepsuitjes Den Bosch

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Groepsuitjes Den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de geboekte uitjes. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en handelingen tijdens de geboekte uitjes. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/verzorgers.

Groepsuitjes Den Bosch heeft haar eigen activiteiten met bijbehorende eigen algemene voorwaarden. Daarnaast biedt zij activiteiten aan van diverse externe aanbieders.

De eigen activiteiten van Groepsuitjes Den Bosch die onder eigen beheer vallen, zijn: "Escape Room", "PubQuiz’’, "Escape City Game", "Verknipte Film", "Crazy88" en '’AR City Game’’ Op deze activiteiten zijn de algemene voorwaarden van Groepsuitjes Den Bosch van toepassing.

Voor alle overige activiteiten die Groepsuitjes Den Bosch aanbiedt kan zij worden gezien als tussenpersoon/boekingskantoor voor partner bedrijven in Den Bosch en omgeving. Zij hebben allen hun eigen regelgeving en algemene voorwaarden en wij raden daarom aan om deze te bekijken alvorens uw geboekte activiteit plaatsvindt. 

Groepsuitjes Den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de geboekte uitjes bij partner bedrijven.

Alle partners zijn zorgvuldig geselecteerd en worden continu streng getoetst en geëvalueerd.

Artikel 2: Algemene regels

Onze diverse activiteiten worden veelal op externe locaties gespeeld die niet van Groepsuitjes Den Bosch zijn. Wij vragen onze deelnemers met respect om te gaan met de locatie waar de diverse activiteiten wordt georganiseerd. Eventueel veroorzaakte schade zal worden verhaald op de opdrachtgever.

Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot de activiteit ontzegd worden. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn of haar verplichtingen!

Artikel 3: Aantal deelnemers en wijzigingen

Het minimaal aantal deelnemers is per activiteit verschillend, zoals vermeld op de site. Indien u met minder dan het minimale aantal personen bent, betaalt u alsnog voor het minimale aantal personen. U kunt het aantal deelnemers tot 1 week voor aanvang van de activiteit kosteloos wijzigen. Dit aantal mag niet meer dan 10% zijn van het totaal aantal personen. Indien binnen een week voor aanvang het aantal personen naar beneden wordt gewijzigd dan vindt geen restitutie plaats. Indien binnen een week voor aanvang het aantal personen naar boven wordt gewijzigd dan wordt bekeken of dit mogelijk is op basis van beschikbaarheid van instructeurs. Indien dit mogelijk is dan dienen de extra deelnemers extra bij te betalen.

Artikel 4: Tijden

De tijden van uw activiteit of meerdere activiteiten worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw tijd afgaan. 

Groepsuitjes Den Bosch behoudt zich het recht voor om een "eigen" activiteit indien nodig later te laten starten dan gepland. Groepsuitjes Den Bosch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de starttijden van de partner bedrijven. De opdrachtgever zal zelfstandig tot een oplossing moeten komen met het partner bedrijf. Indien geen akkoord wordt bereikt kan Groepsuitjes Den Bosch worden ingeschakeld als bemiddelaar om het geschil zo nodig op te lossen.

Artikel 5: Boeking

Een boeking is pas definitief als u per e-mail een bevestiging en factuur van Groepsuitjes Den Bosch heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder het kopje “Annulering”.

Artikel 6: Regen of extreem weer

Groepsuitjes Den Bosch heeft vanwege de kans op regen en extreem weer voor haar "eigen" activiteiten een annuleringsbeleid wat zeer specifiek voor extreem weer is geschreven. U vindt de voorwaarden hieromtrent specifiek per bedrijf in dit document.

Wat betreft het annuleringsbeleid van onze partnerbedrijven gelden per bedrijf andere voorwaarden en regels. Laat u dus goed informeren hieromtrent of bekijk de voorwaarden van de desbetreffende partner. 

Een activiteit die eenmaal is begonnen kan niet meer worden geannuleerd vanwege regen. Indien het weer gevaarlijk wordt i.v.m. kans op onweer dan bepaalt de aanbieder van de activiteit in samenspraak met de opdrachtgever wat te doen. 

Groepsuitjes Den Bosch en haar partners behouden zich het recht voor om een tocht vanwege weersomstandigheden te allen tijde te annuleren i.v.m. de veiligheid van haar deelnemers en eigen personeel.

Artikel 7: Wijziging boeking door Groepsuitjes Den Bosch

Onder onvoorziene omstandigheden is Groepsuitjes Den Bosch gerechtigd de geboekte activiteit of activiteiten te wijzigen. Groepsuitjes Den Bosch zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen dat is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Groepsuitjes Den Bosch het (reeds) betaalde bedrag retour storten.

Artikel 8: Opzegging boeking door Groepsuitjes Den Bosch

Groepsuitjes Den Bosch heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal afmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. Let op: dit geldt alleen voor speciale events/clinics op basis van losse inschrijvingen.

Groepsuitjes Den Bosch heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn, zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, pandemie, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 9: Betaling

Uw boeking is volledig definitief indien u onze nota per bank heeft voldaan. Let op! Niet betalen betekent niet dat u geen definitieve boeking “bij ons” heeft geplaatst. Zolang u een boeking niet annuleert, blijft deze geldig en moet u deze als zodanig betalen. Indien u wilt annuleren zijn hier kosten aan verbonden.

Het totaalbedrag van de groepsuitjes kan worden voldaan door middel van overschrijving op onze bankrekening NL08 RABO 0191 9188 73 ten name van The Box Company B.V. en onder vermelding van uw factuurnummer en boekingsdatum.

Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen of extra personen op de dag van de activiteiten zelf, moeten op de dag zelf contant worden voldaan door u. Indien wij een bedrag moeten terugbetalen dan zal dit binnen 14 dagen na de tocht per bank u retour worden gestort. 

Artikel 10: Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een kennisgeving aan Groepsuitjes Den Bosch. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Wij brengen voor een annulering 10% kosten van het totale boekingsbedrag in rekening. De annuleringskosten zijn altijd 10% van het boekingsbedrag, tenzij sprake is van enige vorm van catering aan boord. Is een activiteit eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal er dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 11: Klachten  

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Groepsuitjes Den Bosch, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Groepsuitjes Den Bosch.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Groespuitjes Den Bosch. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum. 

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit.

Artikel 12: Bevoegde rechter en Nederlands recht

Op alle overeenkomsten gesloten met Groepsuitjes Den Bosch is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met de koper die voortvloeien uit de met de koper gesloten overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. 

Algemene voorwaarden 2020 The Box Company B.V. - K.v.K. Breda nr. : 66370612